MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik 16/9/2017GÜNCEL Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin son hali için TIKLAYINIZMillî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

16/9/2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
21.  Öğrencilerin geç gelmeyi alışkanlık hâline getirmelerini önlemek amacıyla, her beş defa geç kalmanın yarım gün devamsızlıktan sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

24.  Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemeyecek ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirileceklerdir.

32.  “Yazılı ve uygulamalı sınavlar” başlıklı 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı” ifadesi,  yanlış anlama ve uygulamalara yol açtığından madde hükmünden çıkarılarak söz konusu fıkra “Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esastır.” şeklinde düzenlenmiştir.

33.  Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavlarından sadece biri ortak yapılacak ve ortak değerlendirilecek, kaçıncı sınavın ortak yapılacağı sene başı zümre öğretmenler kurulunca belirlenecektir. kalktı

34.  Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliğinin giderilmesi öngörülmüştür.
36.  Yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

37.  Sınavlar her alanın öğretim programlarında öngörülen Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılması hükmü getirilmiştir.

38.  Sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılacaktır.

39.  Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının öğrenciye duyurulmasındaki 10 günlük süre, öğretmen/öğretmenlerin daha sağlıklı değerlendirme yapabilmesi amacıyla süre 10 iş günü olarak düzenlenmiştir.

40.  Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile dönem puanı değerlendirmelerinde yer alan “yazılı sınav” ifadesi,  yanlış anlama ve uygulamalara  neden olduğundan “yazılı” kelimesi madde hükümlerinden çıkarılmıştır ve ifadeler “sınav” şeklinde düzenlenmiştir.

43.  Sorumluluk sınavları; son sınıf öğrencilerinin mağduriyetini gidermek amacıyla birinci dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin ilk ve son haftaları içerisinde yapılacaktır.
54.  Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda bu süre öğretmenler kurulu kararıyla nöbet başlama ve bitiş süreleri 30 dakikaya kadar çıkarılabileceği hususu hükme bağlanmıştır.

55.  Okulun düzen ve disiplinini sağlamak amacıyla nöbetçi öğretmenin çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın öğrencilerinin etüt çalışması yapması sağlanmıştır.

58.  Bakanlığın diğer mevzuat hükümleriyle aynı ifadeleri taşıması amacıyla; Yönetmeliğin 109 uncu maddesindeki “Öğretmenler kurulu”, 110 uncu maddesindeki “Sınıf veya şube öğretmenler kurulu”, 111 inci maddesindeki “Zümre öğretmenler kurulu”, 112 nci maddesindeki “Okul zümre başkanları kurulu”, 113 üncü maddesindeki “İlçe zümre başkanları kurulları” ve 114 üncü maddesindeki “İl zümre başkanları kurulları”ndaki ifadeler güncellenerek yeniden düzenlenmiştir.

59.  Okullarda, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre kulüp ve toplum hizmeti görevlerini yürütmek üzere sosyal etkinlikler kurulu oluşturulacağı hükme bağlanmıştır.

60.  Uygulamanın toplum tarafından fark edilmesinin öğrenciyi ceza gerektiren davranıştan caydıracağı amaçlanarak, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca öğrenciye verilecek kınama cezası yerine MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplum hizmeti çalışmalarından birinin verilmesi hükmü getirilmiştir.

61.  Okul personelinin taşınır veya taşınmaz malına zarar vermek ve / veya tahrip etmek eylemi, okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar kapsamına alınmıştır.

62.  Olumsuz davranış ve aynı ortamdaki arkadaşlarının psikolojisi etkilendiğinden dolayı; kesici, delici, yaralayıcı ve benzeri aletlerle kendine zarar vermek eylemi, okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar kapsamına alınmıştır.

63.  Pansiyonlarda düzen ve disiplini sağlamak amacıyla; disiplin olayının meydana geldiği pansiyonun bağlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulunca karar verilmesi, kararın öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi hususu hükme bağlanmıştır.

64.  Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında veya aynı cezayı gerektiren farklı bir fiil veya davranışın gerçekleşmesinde bir derece ağır ceza uygulanması hususu hüküm altına alınmıştır.

65.  Disiplin cezası uygulanmayacak öğrenciler hükmüne, otizme sahip öğrenciler de dâhil edilmiştir.

66.  Yaptırım gücünün artırılması amacıyla; okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için bu süre özürsüz devamsızlıktan sayılacaktır.

68.  Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da hakkında verilen tedbir kararı doğrultusunda okuldan geçici olarak uzaklaştırılan öğrencilerin, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanmıştır.


70.  Güvenli okul ortamının sağlanması kapsamına öğretmenler de dâhil edilmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar